SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

zaprasza

w roku szk.2016/2017

chętnych do współpracy Smile

 

 

            SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU działa przy Zespole Szkół
w Giedlarowej – Szkoła Podstawowa
. Koordynatorami są p. Magdalena Urban, p. Ewelina Marczak, p. Zofia Gondek. Wolontariusze  aktywnie udzielają się  w wielu akcjach charytatywnych, festynach, integrując się z osobami niepełnosprawnymi. Rozwijamy ideę wolontariatu w szkole  i w naszej miejscowości, przy wsparciu dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej Z. S. w Giedlarowej, parafii.

 

NASZ REGULAMIN:

 Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza

* zapoznawanie z ideą wolontariatu,
*przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontaryjnej, 
*umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp.
*prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
*wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
*promowanie życia bez uzależnień.

 § 1
Postanowienia ogólne

1) Wolontariat – to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących , wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

 2) Wolontariusz – osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 3) Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne

4) Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

 § 2
Cele działania 

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontaryjnych  na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 

2.Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

 3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

 4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontaryjnym,
  wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami
 i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej

 6. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.

 7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

 8. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 § 3
Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

 2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontaryjną.

 3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

 4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.

 5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

 6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

 7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

 8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

 9. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie etycznej Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu

 

Każdy członek Klubu ma prawo do:

*    jasno określonego zakresu obowiązków,

*    prośby o pomoc

 *    wnoszenia nowych pomysłów,

 *    ciągłego rozwijania swoich umiejętności,

 *    ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami,

 *    wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

 Każdy członek Klubu ma obowiązek:

 *    być osobą odpowiedzialną,

 *    sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,

 *    być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,

 *    zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,

 *    brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na celu rozwijanie wolontariuszy.

 

 § 4
Obszary działania 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne współpracując z GOPS-em i Parafialnym oddziałem Caritas.

 

Działalność w każdym miejscu, zgodnie z Kartą Wolontariusza i zawartym Porozumieniem Wolontariusza o współpracy, gdzie wolontariusz może nieść pomoc. 

§ 5
Nagradzanie wolontariuszy

 Formy nagradzania:

 *    Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.

 *    Dyplom uznania Wolontariusz Roku. 

*    Pochwała Dyrektora Szkoły. 

*    Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań, uzyskanie punktów dodatnich
      w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

*    List gratulacyjny do rodziców , przedstawienie wyników pracy.

*    Nagroda książkowa na zakończenie gimnazjum dla najaktywniejszych wolontariuszy

*    Wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum o pracy wolontaryjnej.

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.