Mediacja rówieśnicza

W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy w naszej szkole program wychowawczo-profilaktyczny dotyczący mediacji rówieśniczej pod hasłem:

„Język żyrafy – głos serca, mój głos przeciw przemocy”

Mediacja rówieśnicza – jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci

i młodzieży na terenie szkoły, w obecności mediatora rówieśnika.

Założenia mediacji rówieśniczych, jako metody rozwiązywania konfliktów, wpisują się w ideę sprawiedliwości naprawczej. Często zdarza się, że strony, nie będąc zaangażowane czynnie w poszukiwanie rozwiązań, przerzucają odpowiedzialność za rozwiązanie i realizację postanowień na osobę, która rozstrzygała spór. Wychowawca rozwiązując spór pomiędzy wychowankami zdejmuje z nich odpowiedzialność za własne zachowanie, bo przez tą decyzję nakazuje im jak mają się zachować.

Wykorzystując metodę mediacji w procesie wychowania dzieci i młodzieży, nie tylko przekazujemy młodym ludziom odpowiedzialność za rozwiązywanie konfliktów, ale również dajemy im możliwość dokonywania satysfakcjonujących wyborów i samostanowienia. Kształtujemy więc w procesie wychowania osoby odpowiedzialne za własne zachowanie i postępowanie.

W  działania, wynikające z realizacji tego programu, chcemy włączyć wszystkich pracowników szkoły, uczniów  oraz rodziców, których gorąco zapraszamy do udziału w podejmowaniu wraz z dziećmi ciekawych inicjatyw. Z pośród uczniów klas VI wyłonimy mediatorów, którzy będą po przeszkoleniu, prowadzić mediacje rówieśnicze czyli rozwiązywać konflikty między rówieśnikami.

Mediacja – jest procesem rozwiązywania sporu lub konfliktu, którego celem jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji przy pomocy mediatora.

Mediator – bezstronna osoba trzecia, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron.